Ga naar de inhoud
Beleid, bestuur en toezicht

WormerWonen is een woningcorporatie. Onze rechtsvorm is een stichting. We richten ons op mensen die willen wonen in de Zaanstreek. We bouwen en beheren daarom huurwoningen. De huurprijs van deze woningen houden we zo laag mogelijk. Zo is wonen in de Zaanstreek ook mogelijk voor mensen met iets minder geld.

Wij werken volgens de uitgangspunten van Aedes

In de Aedescode staat wat de maatschappelijke functie is van woningcorporaties. Alle leden van Aedes laten zich elke 4 jaar beoordelen. Tijdens de beoordeling kijkt een extern bedrijf naar bijvoorbeeld onze beleidsdocumenten, onze uitgaven en of we onze doelen hebben gehaald. In 2020 scoorden wij een 8,2 (2016: 7,3). Download het visitatierapport.
 

Bestuur

Onze directeur-bestuurder is mevrouw C. Engelsma.


Onze Raad van Commissarissen heeft 5 leden

Er staat een profielschets van de leden in de Visie op toezicht en bestuur. Op dit moment zitten de volgende 5 leden in de Raad van Commissarissen  (RvC):

 1. de heer M.A. Heerkens: (interim-)directeur via IJsbeer Interim en Advies BV (voorzitter), voorzitterrvc@wormerwonen.nl
 2. de heer R. Bakker: Assetmanager Ymere (vicevoorzitter)
 3. de heer S. Khandekar: consultant Deloitte (lid)
 4. de heer F. Hei: partner en contractmanager TEYLER (lid, huurderscomm.)
 5. de heer R. Woudstra: algemeen directeur Stichting Buurkracht (lid)

In het rooster van aftreden leest u wanneer een lid van de RvC moet aftreden en in het document werkverdeling leest u hoe de taken binnen de Raad van Commissarissen verdeeld zijn.

 

Samenstelling Raad van Commissarissen

Hieronder leest u wat er in de Toezichtsvisie gezegd wordt over de samenstelling van de Raad van Commissarissen:

'De raad streeft in haar samenstelling naar diversiteit in samenstelling, deskundigheid, en ervaring. In deskundigheden tracht zij de in de organisatie aanwezige deskundigheden niet te dupliceren. De raad streeft naar meer algemene (overkoepelende) kennis en ervaring binnen haar geledingen. In de werkzaamheden van de raad gaat het immers om de beoordeling van voorstellen en beleid in de onderlinge samenhang zonder dat er sprake is van contra-expertise. De kennisvelden die zij binnen haar raad noodzakelijk acht zijn:

 1. Bestuur (governance) in het bijzonder voor maatschappelijke niet winstbeoogende  ondernemingen

 2. Ondernemingskennis, bedrijfseconomie

 3. Gedragswetenschappelijke kennis

 4. Organisatieontwikkeling en automatisering

 5. Algemene volkshuisvestingskennis

 6. Vastgoedontwikkeling en -beheer

 7. Financiële verslaglegging, waardering, control en fiscaliteiten

 8. Wet en regelgeving

Idealiter beschikt een lid van de raad over kennis op meerdere terreinen.'