Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten van WormerWonen in 2016. De jaarrekening biedt inzicht in de belangrijkste cijfers over dat jaar. Een hele korte weergave vindt u hieronder. De online documenten vindt u onderaan deze pagina

 

Productief jaar

WormerWonen kijkt tevreden terug op een dynamisch, productief en letterlijk grensverleggend jaar: de invoering van de ingrijpend aangepaste Woningwet, het digitaliseren van onze bedrijfsvoering, de verhuizing naar een ander pand en diverse grote projecten. ‘Tijdens de verbouwing bleef de winkel gewoon open’; huurders en woningzoekenden kregen nog steeds de aandacht die zij verdienden. Het woningbezit is in 2016 ingedeeld in drie wijken, met voor elke wijk een eigen woonconsulent. Hiermee is WormerWonen nog herkenbaarder en meer aanspreekbaar voor haar huurders. Dat huurders tevreden zijn over WormerWonen, bleek uit de tevredenheidsmetingen van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH, 8,1) en de goede score (AA) in de Aedesbenchmark.

 

Visitatie

Niet alleen de huurders zijn tevreden over WormerWonen. In 2016 is ook een visitatieonderzoek naar de maatschappelijke prestaties van de woningcorporatie uitgevoerd. Het oordeel van de onderzoekscommissie was verheugend. Op alle aspecten waarop de visitatie betrekking had, scoorde WormerWonen minimaal ‘ruim voldoende’. Uiteraard had de commissie ook een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld over energiebesparing en over huisvesting van (zorgbehoevende) ouderen. Met deze aanbevelingen gaat WormerWonen aan de slag.

 

Nieuwe woningen

Er zijn 49 nieuwe woningen in exploitatie genomen in ‘met Stip Wonen Noord’ en in de Molenbuurt. In de Molenbuurt en bij de Amandelbloesem in Wormerveer is met de (ver)nieuwbouw van 140 woningen gestart. Daarnaast heeft voor de bouw van 48 nieuwe woningen een aanbesteding plaatsgevonden.

 

Nieuwe waarderingsgrondslag

Op grond van de nieuwe Woningwet heeft WormerWonen in 2016 de waarderingsgrondslagen waarop het resultaat en vermogen wordt bepaald, aangepast. Deze zogenaamde stelstelwijziging had tot gevolg dat het vermogen is toegenomen met 168,7 miljoen, van 23,9 naar 192,6 miljoen. De reden hiervoor is dat de waardering van het bezit niet langer als grondslag heeft wat er in het verleden voor is betaald, maar dat dit ieder jaar opnieuw wordt gewaardeerd tegen de waarde in verhuurde staat op balansdatum. Op papier lijkt het dus of WormerWonen veel rijker is geworden maar in de praktijk gaat het om dezelfde woningen als voorheen.

 

Versnelde vernieuwing woningbezit

Deze zelfde stelselwijziging vertekent ook het resultaat van 2016: 15 miljoen (volgens het oude stelsel 3 miljoen). Dit doet niets af aan het feit dat WormerWonen haar sterke financiële positie heeft gehandhaafd. Deze sterke financiële positie biedt investeringsruimte. Daarom heeft WormerWonen in overleg met de gemeenten in de Zaanstreek besloten haar woningbezit versneld te vernieuwen. Hiermee geeft WormerWonen ook gevolg aan het advies van de visitatiecommissie om meer inspanningen te leveren om haar woningbezit te verduurzamen. WormerWonen let er daarbij wel op dat de verduurzaming ook financieel voordeel voor de huurders oplevert. De eerste voorbeelden van de uitwerking van dit besluit zijn de bouw van het energie neutrale complex aan de Spatter- en Fortuinstraat (48 appartementen) en de plannen om de nieuwe woningen aan de Sluisstraat in Oostknollendam geheel ‘gasloos’ te bouwen.